Reda... z dobrym klimatem

Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne „Koksik” Spółka z o.o

Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne „Koksik” Spółka z o.o. powstało 10 czerwca 1992 roku na bazie skomunalizowanego majątku po zlikwidowanej budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

 

Od samego początku formą organizacyjną przedsiębiorstwa była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to miasto Reda miało większość, a od 1995 roku wszystkie udziały. W 2012 roku spółka obchodziła okrągłą dwudziestą rocznicę istnienia.

MPCK „Koksik” jest niedużym, nowoczesnym przedsiębiorstwem zatrudniającym 23 osoby, a zaopatrującym w ciepło ponad 11 500 mieszkańców Redy

Zakres działania firmy

Zakres działania firmy obejmuje dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do praktycznie całości budownictwa wielorodzinnego w mieście oraz większości obiektów użyteczności publicznej w postaci dwóch zespołów szkół i dwóch przedszkoli, przychodni zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Obecnie jest to łącznie prawie 350 000 m2 powierzchni ogrzewanej, do której to sprzedawanych jest około 130 000 GJ ciepła rocznie, które jest przesyłane i dystrybuowane ciepłociągami o łącznej długości ponad 22 km. Ciepło dostarczane jest za pośrednictwem 380 kompaktowych węzłów cieplnych a 92 % sieci ciepłowniczych wykonanych jest w oparciu o najnowszą technologię rurociągów preizolowanych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne na prowadzoną działalność Urząd Regulacji Energetyki udzielił MPCK „Koksik” koncesji na wytwarzanie – nr WCC/11/503/U/3/98/ZJ oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła – nr PCC/7/503/U/3/98/ZJ.

Od momentu powstania firma rozpoczęła proces kompleksowej modernizacji technologicznej i organizacyjnej w wyniku której, ciepłownia miejska przy ul. Obwodowej 52 stała się jednym z najnowocześniejszych obiektów opalanych miałem węglowym w Polsce.

W wyniku zaangażowania środków własnych oraz pozyskania dotacji i preferencyjnych kredytów ekologicznych całkowicie zautomatyzowano proces produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła, wyłączono z eksploatacji nieekonomiczną i szkodliwą dla środowiska kotłownię na osiedlu przy ul. Buczka, a ogrzewane z niej obiekty podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

W ramach modernizacji ciepłowni zastosowano nowoczesne technologie umożliwiające poprawę efektywności produkcji ciepła, jak  ekonomizery–wymienniki odzyskujące ciepło odpadowe ze spalin, sterowany, wielostrefowy układ podawania i rozdziału powietrza do kotłów, układy falownikowe na wszystkich urządzeniach napędowych i inne. Proces automatyzacji dotyczył również wszystkich grupowych węzłów cieplnych, które od 2005 roku były etapowo podłączane do zdalnego systemu monitoringu i sterowania.

 

 

Dalszy proces modernizacji przedsiębiorstwa był możliwy dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wyniku którego zrealizowany został projekt przebudowy scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda. 

Począwszy od 2011 roku wymieniono ponad 6 km kanałowych niskoparametrowych sieci ciepłowniczych na preizolowane w najnowszej dostępnej technologii Twinn oraz zainstalowano w budynkach odbiorców 133 kompaktowe węzły ciepłownicze wyposażone w układy automatycznej regulacji pozwalające na indywidualne dostosowanie parametrów grzewczych c.o. i c.w.u. ogrzewanego budynku. Efektem tego było ostateczne zlikwidowanie w 2014 r. wszystkich węzłów grupowych. Bardzo ważną inwestycją była również modernizacja systemu odpylania spalin z zastosowaniem nowych bicyklonów, układów filtracyjnych i regenerujących.

 

Obecnie, po uruchomieniu układów odpylających uzyskiwane są wielkości emisyjne nie tylko spełniające parametry mające obowiązywać w roku 2016 ale także planowane dalsze – ponad trzykrotne zaostrzenie wielkości dopuszczalnych emisji. Wszystkie przeprowadzone projekty modernizacyjne pozwoliły na znaczne oszczędności zarówno u dostawcy jak i również u odbiorców ciepła.

Obecnie największym problemem przedsiębiorstwa jest zbyt mała produkcja ciepła w stosunku do posiadanych możliwości.

Na dzień dzisiejszy wykorzystywana jest niewiele ponad połowa mocy produkcyjnych ciepłowni miejskiej przy ul. Odwodowej. Oznacza to, że w przypadku dociążenia obiektu, przy tych samych kosztach stałych, można byłoby wyprodukować dwa razy więcej ciepła, co znacznie poprawiłoby ekonomikę przedsiębiorstwa oraz pozwoliłoby na obniżenie ceny ciepła. Dlatego priorytetem naszych działań jest pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła. Efektem tych działań jest kontynuacja budowy sieci ciepłowniczej do nowo zabudowywanego obszaru osiedla budynków wielorodzinnych między ulicami Gdańską i Obwodową, w rejonie ulicy Olimpijskiej oraz systematyczne podłączanie innych nowooddawanych do użytkowania budynków jedno i wielorodzinnych. W niedługim czasie ciepło będzie dostarczone również do budowanego w naszym mieście kompleksu rekreacyjnego AquaSfera.

 

Misją firmy jest przyjazny stosunek do odbiorców ciepła. Dążymy do tego, aby nasza współpraca z nimi odbywała się bezproblemowo, a gdy takowe występują, staramy się w sposób jak najmniej uciążliwy je rozwiązać. Dużą wagę przykładamy również do przyjaznego traktowania środowiska naturalnego.

 

MPCK „Koksik” mimo, iż nie osiąga wielkich zysków, bo nie jest na to nastawiona, stara się w miarę swoich możliwości wspierać zarówno sport jak i kulturę w Redzie. Od kilku już lat tradycyjnie dofinansowuje działalność Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Rekreacji, drużyny piłkarskiej „Orlęta”, a także Biblioteki Miejskiej i Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oraz stara się pomagać redzkim szkołom i przedszkolom. Na początku 2002 roku spółka przekazała miastu wyłączoną z eksploatacji ciepłownię osiedlową przy ul. Buczka wraz z przyległym do niej terenem. Po zaadoptowaniu powstało tam 8 mieszkań komunalnych dla mieszkańców Redy.

 

Firma nasza zatrudnia 23 osoby. Wszyscy posiadają odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe. Większość z nich to wysoko wykwalifikowani fachowcy. W tym niewielkim 23 osobowym zespole udaje się utrzymać dobre stosunki. Sprzyja temu przyjazna atmosfera wewnątrz spółki, co w obecnych czasach jest również bardzo ważne. Więzi pogłębiane są również poza pracą. MPCK „Koksik” aktywnie uczestniczy w zawodach i innych imprezach rekreacyjnych w mieście lub okolicach.