Reda... z dobrym klimatem

Modernizacja systemu odpylania kotłów WR-10

Przetarg dotyczy dostawy wraz z montażem wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i elementów do Modernizacji systemu odpylania kotłów WR-10 nr 1, 2 i 3 w ciepłowni miejskiej przy ul. Obwodowej 52 w Redzie należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” Sp. z o.o. łącznie z wykonaniem dokumentacji technologicznej, AKPiA i elektrycznej, demontażem zbędnych istniejących urządzeń odpylających, kotłów typu WR-10 Nr 1, 2, i 3 oraz montaż, uruchomienie i zintegrowanie z istniejącą automatyką kotłów zmodernizowanej instalacji odpylania w ciepłowni miejskiej w Redzie przy ul. Obwodowej 52 w celu spełnienia standardu emisyjnego pyłu wynoszącego 100 mg/m³ spalin w przeliczeniu na 6 % zawartość tlenu w gazach odlotowych do komina.

 

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, który mozna pobrać wybierajac jeden z powyższych linków.

 

Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, projekt pn. „Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda”, Umowa nr WND-RPPM.05.05.00-00-035/09.

 

Przetarg został unieważniony ze względu na niespełnienie warunków proceduralnych.
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu jest dostępne w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S) w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 29-08-2014, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego.