Reda... z dobrym klimatem

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa zadania:

Połączenie systemu ciepłowniczego MPCK „Koksik” z gdyńską siecią ciepłowniczą zasilaną z elektrociepłowni PGE EC w Gdyni.

 

Koszt kwalifikowany zadania: 2 540 530,28 PLN

 

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 

Pożyczka w wysokości 2 286 477,25 zł.

 

Opis zadania:

W ramach dofinansowanego zadania wykonano połączenie systemu ciepłowniczego MPCK „Koksik” z gdyńską siecią ciepłowniczą należącą do OPEC-u Gdynia, zasilaną z elektrociepłowni PGE EC w Gdyni:

  • wymieniono ok. 185,35 mb istniejącej sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x DN 150 biegnącej wzdłuż ul. Morskiej w Redzie na ciepłociąg o średnicy 2 x DN 250, oraz 2,3 mb DN65 i 17,29 mb DN 50,
  • wykonano ok. 182,40 mb nowej preizolowanej sieci ciepłowniczej DN 250 w celu połączenia sąsiadujących systemów ciepłowniczych oraz komorę pomiarową na granicy własności sieci ciepłowniczych OPEC-u i MPCK „Koksik”.

Połączenie umożliwi współpracę miejskich sieci ciepłowniczych Gdyni-Rumi i Redy oraz źródeł ciepła Elektrociepłowni Gdyńskiej i Ciepłowni Miejskiej w Redzie dające następujące korzyści:

  • optymalizację produkcji ciepła (pełniejsze wykorzystanie mocy jednostek wytwórczych),
  • racjonalne wykorzystanie nośnika energii,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego miast.

Realizacja zadania przyczyni się również do obniżenia zanieczyszczeń środowiska poprzez prawie całkowite wyeliminowanie z ciągłej pracy ciepłowni miejskiej w Redzie, czego efektem będzie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz ograniczenie produkcji odpadów stałych z tytułu spalania ok. 8 600 t miału węglowego w ciągu roku. Uwzględniając podłączenie systemu ciepłowniczego MPCK „Koksik” do gdyńskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z wysokosprawnego kogeneracyjnego źródła ciepła PGE EC uzyskamy (na warunkach roku 2021) oszczędność energii pierwotnej w wysokości 31 460,8 MWh (czyli -51,52%) w skali roku.

Oprócz wyżej określonej oszczędności zużycia energii pierwotnej, efektem ekologicznym będzie również obniżenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, tj. pyłów, SO2, NO2, CO i CO2. Oceniamy, że emisja zmniejszy się następująco:

  • pyły ogólne o 6,071 Mg/rok,
  • SO2 o 47,732 Mg/rok,
  • NOx o 33,66 Mg/rok,
  • CO o 51,347 Mg/rok,
  • CO2 o 8 513,553 Mg/rok.

Zasilanie systemu ciepłowniczego Redy z elektrociepłowni PGE EC przyniesie również dodatkowy efekt ekologiczny w postaci podniesienia wskaźnika skojarzenia w tym obiekcie, a tym samym ograniczenia ilości ciepła - szczególnie w okresie letnim - traconego w chłodniach kominowych.

Efektem końcowym realizacji projektu będzie ograniczenie – zoptymalizowanie wzrostu cen ciepła dla odbiorców końcowych podłączonych do systemu ciepłowniczego MPCK „Koksik” w Redzie w obliczu na gwałtownych wzrostów cen nośników energetycznych i uprawnień do emisji CO2.

 

Strona WFOŚiGW w Gdańsku:  https://wfos.gdansk.pl/